ഫാക്ടറി ടൂർ

Workshop

ശിൽപശാല

Workshop1

ശിൽപശാല

Workshop2

ശിൽപശാല

garage

ഗാരേജ്

garage (2)

സംഭരണശാല

Sample room

സാമ്പിൾ മുറി